Frequently Asked Questions

Q1.  What is the eligible Age to Apply / अर्ज करण्यासाठी पात्र वय काय आहे?

To apply for liquor permit you must be aged 25 and above / मद्य परवान्यासाठी अर्ज करण्यासाठी आपले वय वर्षे२५ किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

Q2. What documents are needed to Apply / महाराष्ट्रात मद्यपान परवान्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे?

Address Proof & ID Proof (which is proof of Age also)

Allowed Address Proof: Passport/ Aadhar Card/ Election Card/ Driving License.

Allowed ID Proof: Passport/ Aadhar Card/ Election Card/ Driving License/ PAN Card.

पत्त्याचा पुरावा आणि ओळखीचा पुरावा (जो वयाचा पुरावा देखील आहे)

मान्य पत्त्याचा पुरावा: पासपोर्ट / आधार कार्ड / निवडणूक कार्ड / वाहन परवाना

मान्य ओळखीचा पुरावा: पासपोर्ट / आधार कार्ड / निवडणूक कार्ड / वाहन परवाना / पॅन कार्ड

Q3. What is the validity of this permit / या परवान्याची वैधता काय आहे?

This permit comes with three types of validity
1. One Day (We don't provide this)
2. One Year
3. Lifelong

हा परवाना तीन प्रकारच्या वैधतेसह येतो
१. एक दिवस (आम्ही पुरवीत नाही)
२. एक वर्ष
३. आजीवन

Q4. Is this permit valid outside Maharashtra / हा परवाना महाराष्ट्राबाहेर ग्राह्य आहे का?

No, This permit is not valid outside Maharashtra State. Moreover, each state has its own rules.

नाही, हा परवाना महाराष्ट्र राज्याबाहेर मान्य नाही. शिवाय, प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे नियम आहेत.

Q5. What are the onlineliquorpermit.com charges for this permit/ या परवान्यासाठी onlineliquorpermit.com चे शुल्क किती आहे?

1. For One Year Permit: ₹ 500/-
2. For Lifetime Permit: ₹ 1500/-

१. एका वर्षा साठी: ₹ 500/-
२. आजीवन साठी: ₹ 1500/-

Q6. What I get Printed copy (Hard Copy)/ मला मुद्रित प्रत मिळेल का?

No, Govt. provide digitally signed PDF file, you can take a print of it if you want.
onlineliquorpermit.com will email and WhatsApp you that PDF file.

नाही, शासकीय विभाग डिजीटल स्वाक्षरीकृत पीडीएफ फाइल प्रदान करते, आपली इच्छा असल्यास आपण त्याची प्रिंट घेऊ शकता.
onlineliquorpermit.com तुम्हाला ती पीडीएफ फाइल ईमेल करेल आणि व्हॉट्सॲप करेल.

Q7. What is OnlineLiquorPermit.com's role / OnlineLiquorPermit.com ची भूमिका काय आहे?

As you know we are a Private consultancy assisting you to complete the online form filling process.
On behalf of you, we will fill your form, create your credentials, upload your documents and pay Govt. fees. Then we will keep track of your application and when your application is approved and the license is generated from department, we will download it and send it to you via email and WhatsApp

आपल्याला माहिती आहे की आम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आपल्याला मदत करणारे खासगी सल्लागार आहोत.
आपल्या वतीने आम्ही आपला फॉर्म भरुन, आपली क्रेडेन्शियल तयार करू, आपले कागदपत्रे अपलोड करू आणि यासाठीचे शासकीय शुल्क भरु. मग आम्ही आपल्या अर्जाचा मागोवा ठेवू आणि जेव्हा आपला अर्ज मंजूर होईल आणि परवाना विभागातून तयार केला जाईल, आम्ही तो डाउनलोड करुन ईमेल आणि व्हॉट्सॲपद्वारे आपल्याकडे पाठवू.

Q8. What does this permit allow / हा परवाना कशाची अनुमती देतो?

This Permit allows you to purchase, possession, transport, use and consumption of Foreign Liquor and Country Liquor in the State of Maharashtra with conditions.

हा परवाना आपल्याला महाराष्ट्र राज्यात परदेशी मद्य आणि देशी मद्य खरेदी, ताबा, वाहतूक, वापर करण्याची आणि पिण्याची सशर्त परवानगी देते.


Q9. How much liquor can a person carry at any given time / एखाद्या व्यक्ती एका वेळी किती मद्य बाळगु शकते?

A person can have up to 12 bottles (Approx) each containg 1000 ml each approx at a time with a permit.
Following are the details
Country liquor 2,
Spirits (IMFL, imported) 12,
Toddy 12,
Other liquids containing alcohol 12,
Beer 12,
Wine 12

एका व्यक्तीकडे परमिटसह एकावेळी अंदाजे 12 बाटल्या असु शकतात.(अंदाजे १००० मी.ली. च्या)
सविस्तर खालील प्रमाणे,
देशी दारू 2,
स्पिरीट (आयएमएफएल, आयातित) 12,
टॉडी 12,
इतर द्रवपदार्थ ज्यात अल्कोहोल आहे 12,
बीअर 12,
वाइन 12

Q10. Can I drink and drive with this / हा परवाना असल्यास मी मद्य पिऊन वाहन चालवू शकतो का?

Strictly No, Drink and Drive is a punishable offense under Indian laws.

अजिबात नाही, मद्य पिऊन वाहन चालवने हा भारतीय कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.

Q11. Can I bring liquor from other states / मी इतर राज्यातून मद्य आणू शकतो का?

No, you cannot bring liquor from other states as taxes are different within states.

नाही, आपण इतर राज्यांतून मद्य आणू शकत नाही कारण राज्यांमध्ये कर वेगवेगळे आहे.

Q12. In Maharashtra which districts ban liquor / महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात दारू बंदी आहे?

Chandrpur, Gadchiroli & Wardha.

चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा.


Q13. What if I don't have it / माझ्याकडे परवाना नसेल तर काय?

If you got caught in Possession, consuming, or transporting of alcohol in Maharashtra without a permit, you can be fined to Rs 50,000 and/or a prison sentence of up to five years under the Maharashtra Prohibition Act, 1949.

जर तुम्ही परवानगी न घेता महाराष्ट्रात मद्यप्राशन, सेवन किंवा वाहतूक करताना पकडले गेले तर महाराष्ट्र निषेध अधिनियम १९९४ च्या अंतर्गत तुम्हाला ₹५०,००० रुपये आणि / किंवा पाच वर्षापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

Q14. Are there different rules for Males and Females / पुरुषांकरिता व स्त्रियांकरिता वेगवेगळे नियम आहेत काय?

No, all these rules are equal for males and females. Only applicant must have 25 or more than 25 years old.

नाही, सर्व नियम पुरुष आणि स्त्रियांसाठी समान आहेत. केवळ अर्जदाराचे वय २५ किंवा त्याहून अधिक असावे.